Všeobecné podmínky vč. ubytováníhotelu U Zlatého Kohouta

(I.) storno podmínky, (II.) hotelový ubytovací řád

Právní informace pro Hotel a hostel U Zlatého kohouta
Provozovatel / Správce dat: Zlatý kohout a.s., Palackého 727/14, 110 00 Praha 1
IČ: 09689001, DIČ: CZ09689001
Provozovna: Hotel a hostel U Zlatého kohouta, Velké náměstí 21,76701 Kroměříž, Zastoupená: Ing. Libuší Vystrčilovou, jednatelkou. Kontaktní telefon: +420 571 891 488
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., web: www.uzlatehokohouta.cz

Externí zpracovatel dat a provozovatel rezervačního a recepčního systému Previo:
Název: Previo s.r.o. se sídlem: Kolbenova 882/5a, 190 00 Praha 9
IČO: 259 75 234 DIČ:CZ 259 75 234
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 230379
zastoupený: Ing. Pavlem Kotasem, jednatelem
kontaktní telefon: +420 251 613 924
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


I. STORNO PODMÍNKY 

1. ZRUŠENÍ REZERVACE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PŘED NÁSTUPEM K UBYTOVÁNÍ,  NEDOSTAVENÍ SE K ČERPÁNÍ UBYTOVÁNÍ

Neuhradí-li host zálohu řádně a včas ve stanoveném termínu, rezervace ubytování se marným uplynutím lhůty splatnosti zálohové faktury ruší, nebylo-li dohodnuto jinak. Host je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování přede dnem nástupu k ubytování, a to i bez udání důvodu.  Ubytovatel je v takovém případě oprávněn účtovat hostovi storno poplatek, přičemž sazba storno poplatku je stanovena takto:

STORNO POPLATKY

Rezervace stornována:                             Výše storno poplatků:
30 – 15 dnů před zahájením pobytu         30% z celkové ceny
14 – 7 dnů před zahájením pobytu            50% z celkové ceny
6 – 2 dny před zahájením pobytu             70% z celkové ceny
24 hod a méně před zahájením pobytu    100% z celkové ceny


II. HOTELOVÝ UBYTOVACÍ ŘÁD

1. Všeobecná ustanovení
Ubytování hostů v hotelu a hostelu U Zlatého kohouta se řídí všeobecnými smluvními podmínkami a nevylučují možnost individuálních dohod. Dohoda (smlouva) o ubytování vzniká v okamžiku přijetí písemné či ústní objednávky ze strany hosta. Obě strany (ubytovatel i host) se mohou dohodnout o úhradě zálohy placené předem,  a to ve výši 50 % z celkové předpokládané částky za pobyt. Ubytovatel je oprávněn požadovat také uhrazení celé částky předem. Host je povinen zálohu uhradit ve lhůtě a dle platebních podmínek zaslaných ubytovatelem.

Záloha není vyžadována pouzev případě pobytů rezervovaných sedm a méně kalendářních dnů před dnem nástupu k ubytování. V takovém případě je host povinen uhradit plnou cenu za pobyt na místě v okamžiku příjezdu, tj. nástupu k ubytování.

2. Začátek a konec pobytu
Host má právo se ubytovat od 14,00 do 18,00 hodin dohodnutého dne.Ubytovatel má právo v případě, že host nezahájí pobyt do 18,00 hodin dohodnutého dne příjezdu, odstoupit od dohody (smlouvy, objednávky), pokud nebyla individuálně sjednaná pozdější doba příjezdu.

Pokud host zaplatil zálohu na pobyt, zůstane pokoj rezervován do 22,00 hodin dohodnutého dne příjezdu, pokud nebude předem nahlášen jiný čas příjezdu. Pokud bude host první den požadovat pokoj dříve než v 11,00 hodin, pak se předcházející nocleh považuje za první a ubytovatel je oprávněn naúčtovat  předchozí noc. Host je povinen opustit pokoj v den odjezdu nejpozději do 11,00 hodin.

Pokud bude host požadovat prodloužení ubytování v den dohodnutého odjezdu do 15 hodin a déle, pak mu ubytovatel naúčtuje 50 % z ceny ubytování za 1 noc.

3. Poskytnutí náhradního ubytování
Ubytovatel může poskytnout hostovi odpovídající náhradní ubytování, pokud je toto pro něj přijatelné, tj. rozdíl v ubytování je malý a důvod náhradního ubytování je oprávněný.

O oprávněný důvod se jedná v případě, že pokoj se stal neobyvatelným nebo si hosté, kteří zde pobývali, prodloužili pobyt, popř. byl tento krok podmíněn zvláštními důležitými provozními opatřeními nebo zásahem vyšší moci.

4. Práva hostů
Uzavřením dohody (smlouvy, objednávky) o ubytování nabývá host práva na obvyklé užívání pokoje, na užívání zařízení hotelu a obvyklou obsluhu. Má právo ubytovat se od 14 hodin dohodnutého dne, pokud není dohodnuto jinak. Je-li v ceně pobytu zahrnuta snídaně, pak má host v případě, že nevyužije možnosti posnídat, právo na balíček nahrazující snídani. Pokud host neprojeví zájem, nemá nárok na poskytnutí náhradních služeb ani finanční kompenzaci.

Host má právo na přístup ke všem shromážděným informacím o jeho osobě, přístup je umožněn kdykoliv na požádání po prokázání totožnosti hosta. Informace ubytovatel nikdy nesděluje telefonicky ani  e-mailem.

Host má právo na informaci jaké osobní údaje o něm ubytovatel zpracovává, za jakým účelem je zpracovává, kdo má přístup k některým nebo všem nashromážděným informacím,

jak dlouho ubytovatel osobní data uchovává, jaké jsou lhůty pro výmaz. Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory hotelu a areálu a využívat služby spojené s ubytováním.

Při nástupu obdrží host klíč od pokoje a klíč od hlavního vstupu do hotelu, hostelu.Host je povinen předejít ztrátě, zničení či poškození těchto klíčů, jakož i zpřístupnění těchto klíčů třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem smlouvy o ubytování, sjednané mezi hostem a ubytovatelem. Ubytovatel je oprávněn hostovi naúčtovat případné sankce za zničení, ztrátu nebo zpřístupnění klíče třetí osobě dle předchozí věty. Další práva a povinnosti hosta a ubytovatele jsou formulovány v odstavci 5.

5. Provozní práva, provozní doba hotelu a obecná pravidla ubytování
Ubytovací služby je možno zajistit celoročně, včetně státních svátků.

Provozní doba hotelu:
7:00-10:00      podávání snídaní
14:00 - 22:00  možnost ubytování
22:00 - 07:00  recepce uzavřena

Snídaně jsou podávány v kavárně hotelu (Lobby baru). Ubytovatel si vyhrazuje právu na změnu otevírací doby v závislosti na ročním období a aktuální obsazenosti hotelu. O změně otevírací doby ubytovatel vždy informuje hosty před příjezdem.

Návštěvy cizích osob na pokojích nejsou povoleny, pokud není nahlášeno recepci jinak. Host nesmí bez souhlasu ubytovatele přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování. Výjimečně může ubytovatel návštěvy na pokoji povolit, ty musí být řádně zapsány v knize návštěv na recepci. Návštěvy mohou hosté přijímat jen ve společných prostorách hotelu a areálu.

Noční klid je třeba dodržovat od 22:00 do 7:00 hodin v pracovních dnech, o víkendech a svátcích od 24:00 do 7:00. V případě konání svateb a dalších akcí prosíme o shovívavost. Při nedodržení ubytovacího řádu a smlouvy je možno předchozí smlouvu zrušit, při závažném porušení ubytovacího řádu je ubytovatel oprávněn hosta z hotelu vykázat a ukončit jeho pobyt bez náhrady nevyčerpaných služeb.

Na pokojích a ve společných stravovacích a konferenčních prostorách je zakázána konzumace vlastních vnesených potravin a nápojů. V celém komplexu Hotelu a hostelu U Zlatého kohouta platí zákaz kouření. Kouření je povoleno pouze ve venkovních k tomu určených prostorách.

Host je povinen bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách hotelu způsobily. Stejně tak je host povinen bez odkladu nahlásit případnou škodu, kterou zjistí při prvním vstupu do pokoje, a kterou prokazatelně nezpůsobil. V opačném případě se bude mít za to, že škodu způsobil on a tato škoda bude naúčtována na vrub hosta.

V případě porušení hotelového řádu, host je povinen uhradit náklady na hostem prokazatelně způsobené škody na zařízení ve výši dle závažnosti způsobené škody, dále na vyčištění pokoje či společných prostor, minimálně však ve výši 500,-Kč.

V prostorách hotelu je zakázáno zatloukání hřebíků, háčků, manipulace s nábytkem  a věšení prádelních šňůr na pokojích. V budověHotelu a hostelu U Zlatého kohouta platí přísný zákaz používání vlastních elektrických kuchyňských spotřebičů a plynových vařičů pod pokutou 5.000 Kč. Výjimku tvoří malé spotřebiče určené pro osobní hygienu hosta a kancelářskou práci, jako jsou holící strojky,elektrické zubní kartáčky, elektrické spotřebiče na úpravu vlasů, osobní počítače.

Host nesmí v prostorách určených k ubytování a ve společných prostorách hotelu a hostelu nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití.

Host nesmí držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy v hotelu, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem. Host nesmí manipulovat s otevřeným ohněm v objektu hotelu.

Host je povinen se při příjezdu ohlásit na recepci hotelu a poskytnout osobní údaje vyžadované zákonem č.326/1990 Sb. o ubytování cizinců a zákonem č.565/1990 Sb. o obecních poplatcích. Host bere na vědomí, že k poskytnutí těchto minimálních osobních údajů v rozsahu vyžadovaných výše zmíněnými zákony ubytovatel nepotřebuje souhlas hosta k jejich zpracování.

Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování.

Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta a může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele a musí být podložena zápisem v ubytovací knize.

Při odjezdu je host povinen opustit pokoj do 11.00 hod., zamknout pokoj a klíč odevzdat na recepcihotelu  a uhradit případné závazky  na jeho hotelovém účtu.

6. Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného
Pokud host požádá, převezme od něj ubytovatel do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti. Ubytovatel je povinen vždy vystavit protokol o převzetí do úschovy s podpisem hosta a ubytovatele, kterým obě strany potvrdí správnost množství a druhu věcí převzatých do úschovy. Finanční prostředky ubytovatel vždy přepočítá před hostem. Ubytovatel má právo převzetí věcí do úschovy odmítnout, pokud jde o věci nebezpečné nebo hodnotou a rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné.

Žádost o náhradu škody způsobené na věcech ubytovaného je host povinen ohlásit bez odkladu při zjištění poškození. Na pozdější žádosti nahlášené po odjezdu hosta ubytovatel nebude brát zřetel.

Pokud host zanechá své věci na pokoji po odjezdu, jsou zapomenuté věci uloženy na recepci hotelu a zapsány do knihy nálezů. Host má právo zapomenuté věci vyžádat nejpozději do třech měsíců od data odjezdu. Hotel mu na náklady hosta zapomenuté věci zašle poštou.

Po třech kalendářních měsících jsou zapomenuté věci likvidovány. Povinností ubytovatele je vytvořit podmínky pro ochranu věcí, které host vnesl anebo kterébyly pro něho vneseny do prostor ubytovacího zařízení. Za porušení této povinnosti nese odpovědnost provozovatel.

Odpovědnost ubytovatele za škodu na vnesených věcech je upravena v § 433 – 436 občanského zákoníku. Za vnesené věci se považují věci, které byly přineseny do prostor vyhrazených k ubytování nebo určených k uložení věcí nebo které byly za tímto účelem odevzdány provozovateli nebo některému pracovníkovi ubytovacího zařízení. Odpovědnost ubytovatele za škodu na vnesených věcech je odpovědností objektivní,nezávisí tedy na tom, zda provozovatel škoduzavinil, či nikoliv. Této odpovědnosti se může zbavit jenom tehdy, jestliže prokáže, že ke škodě by došlo i jinak, např. věc se zničila v důsledku nešetrného zacházení ze strany hosta atd.

Provozovatel odpovídá za vnesené věci bez omezení. Výjimku tvoří klenoty, peníze a jiné cennosti, pokud nebyla škoda způsobena těmi, kteří v provozu pracují. Podle nařízení vlády ČR č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník, provozovatel za škodu odpovídá pouze do částky 5 000 Kč, pokud uvedené věci nebyly převzaty do úschovy (např. do hotelového trezoru).

Právo na náhradu škody musí host uplatnit bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno nejpozději patnáctého dne po dni, kdy se poškozený o škodě dozvěděl. Jestliže provozovatel požadavku hosta na náhradu škody nevyhoví, musí host své právo uplatnit u příslušného soudu v tříleté promlčecí době, která se počítá ode dne, kdy právo vůči provozovateli mohlo být uplatněno.

Ubytovatel odpovídá hostovi i za jinou škodu, především na základě všeobecné odpovědnosti za škodu podle § 420 občanského zákoníku, např. když vznikne požár, porouchá se zámek dveří hostova pokoje a host nemůže odcestovat apod.

Ubytovatel odpovídá za škodu vždy, jestliže k ní došlo zaviněným porušením právní povinnosti. Této odpovědnosti se může zbavit jenom tehdy, jestliže prokáže, že při vynaložení veškerého úsilí, které je možno od něho vyžadovat,nemohl škodě zabránit.
Ubytovatel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, které byly při poskytnutí služeb použity, např. za opaření hosta selháním vodovodníbaterie, prasknutím radiátoru apod. Za takové škody způsobené hostu odpovídá ubytovatel v plném rozsahu a odpovědnosti se nemůže zbavit. I v takových případech uplatňuje host nárok na náhradu škody u ubytovatele. V případě, že ubytovatel jeho požadavku nevyhoví, může host nárok uplatnit u příslušného soudu nejpozději do tří let ode dne, kdy došlo k události, při níž škoda vznikla.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstoupily v platnost a účinnost od 1.5.2018.

Beru na vědomí a souhlasím s výše uvedenými Všeobecnými obchodními podmínkami.